phone 03-381-8383
popup close-form

  search close-form
  whatsapp-call phone 03-381-8383
  search
  close-form

  תקנון שימוש באתר

   

   

  השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידים על אישורך לתנאי השימוש שיפורטו להלן.

   כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעליו.

  למען הסר ספק, תנאי השימוש שלהלן, חלים על השימוש באתר ו/או הסושיאל מדיה השייכים ו/או המופעלים ע"י אופק מאיר נכסים למיניהן.

   בכל מקום שנזכרת בו המילה "האתר", הכוונה היא לאתר ו/או לסושיאל מדיה.

  השימוש באתר ותוכנו

  הנך רשאי להשתמש בתכני האתר לפי הכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת אישור מפורש, מראש ובכתב של אופק מאיר נכסים לכך.

  הנך רשאי להשתמש באתר למטרה פרטית ואישית בלבד.

   אין לשכפל ו/או להשתמש,לרבות שימוש אישי בכל דרך אחרת בתוכן מהאתר, לרבות באתרים אחרים, פרסום אלקטרוני,דפוס וכד’, לכל מטרה.

  האתר מציע למשתמש מאגר מידע נרחב אודות השירותים אותם החברה מספקת.

  התוכן הכלול באתר מיועד למטרה שיווקית, ואינו מהווה בסיס המלצה ו/או חוות דעת.

  חברת אופק מאיר נכסים לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות משתמש על מידע ו/או למידתו והתאמתו לשימושו של המשתמש.

   החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצד ג’ ואינה ערבה למידת הדיוק של התכנים.

  באתר, מוצגים פרויקטים למגורים, מפרטים, הדמיות לצורכי המחשה בלבד, שאינם זהים בהכרח למציאות והמשתמש אינו יכול להסתמך עליהן.

  הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה תכניו ושירותיו, כפופים לתנאים המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין החברה לבין משתמש באתר .

  המשתמש מתחייב שלא להציג את המידע באתר בדרך מטעה ו/או לשנותו.

   

  ניכוס מידע אישי

  האתר שומר מידע שהמשתמש יבחר למסור לרבות: שם, ניקניים, דואר האלקטרוני, עמודי צפיה,פעילויות, מיקום גיאוגרפי של המשתמש.

  החברה משתמשת ב”עוגיות” לאיסוף נתונים אודות גלישתך באתר.

   

  מסירת פרטים אישיים

  השירותים באתר ניתנים בכפוף למסירת פרטים אישיים.

  באתר שירות יצירת קשר, קבלת דיוור פרסומי.

  הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות וכן בעת יצירת קשר יישמרו במאגר המידע של החברה.

  מסירת הפרטים מהווה כאישור המשתמש לשמירת המידע במאגר החברה ולקבלת דיוור לרבות: שליחת הודעות ופרסומות לנייד ולדואר האלקטרוני.

  משתמש המבקש להסיר פרטיו מהמאגר יעשה זאת  בכתב אל מנהל האתר בכתובת sales@ofekmeir.com

  קניין רוחני

  זכויות היוצרים לרבות קניין רוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו שייכים לחברה בלבד.

  אין לעשות שימוש בכל דרך שהיא בתוכן ללא הסכמת החברה לכך בכתב.

  שם החברה וסימני המסחר שלה הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש בכל דרך שהיא.

  שונות

  תנאי השימוש באתר יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

  החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה, באחריות המשתמש להתעדכן בתנאים השונים

  דילוג לתוכן